Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

FAQ

Vanliga frågor och svar

Varför har man rörelsefogar i byggnader?

Fogar finns på många ställen i ett hus och med många olika funktioner. I fasader hindrar de att fukt tränger in i väggen och orsakar skador. De stoppar vindrörelse genom väggen och förebygger drag och andra olägenheter. De gör att olika byggnadsdelar kan röra sig fritt på grund av t ex temperaturändringar utan att spricka.

Inomhus används de bland annat som täta anslutningar i badrum och för att förhindra ljudgenomgång mellan olika rum.

Vilken fogmassa är bäst ur miljösynpunkt?

Frågan har inget enkelt svar. Vid en total bedömning måste man ta hänsyn till många faktorer. En är naturligtvis fogmassans kemiska sammansättningen. En annan faktor är fogmassans funktion och livslängd. Funktionen spelar stor roll därför att en dålig funktion påverkar tätheten och kan öka risken för fuktskador och luftläckage. Och det har ju betydelse för miljön pga ökade uppvärmningskostnader och energiuttag

Livslängden har betydelse därför att kortare livslängd betyder att fogen måste bytas ut oftare. Det betyder nya transporter, ny förbrukning av fogmassa, mer avfall. Och även detta är ju viktiga miljöfaktorer i ett helhetsperspektiv. Sannolikt ger transport och montage av byggnadsställningar större negativ miljöpåverkan än själva fogmassan.

Det bästa råd man kan ge är att diskutera materialvalet med materialleverantören och entreprenören. De kan ge råd med utgångspunkt från förutsättningarna i det enskilda fallet.

Finns det "miljövänliga" fogmassor?

Nej! Begreppet "miljövänlig fogmassa" är endast ett marknadsföringstrick och har inget med verkligheten att göra. Allt som tillverkas av oss människor har negativ påverkan på den yttre miljön i form av råvaruuttag, energiåtgång vid tillverkning, transporter osv. Följaktligen har all fogmassetillverkning  någon form av negativ påverkan på miljön oavsett fogmassans sammansättning. Däremot har EFFEKTEN av att använda fogmassor i byggnader positiv påverkan på global yttre miljö genom begränsning av energiåtgången för uppvärmning. Denna effekt uppnås oberoende av fogmassans sammansättning under förutsättning att funktionen är tillfredsställande. För att minimera miljöpåverkan måste således fogmassans funktion, beständighet, ingående råvaror och tillverkningsprocess kontrolleras. 

Måste underlaget vara torrt när man ska foga?

Ja, i princip! Endast fogmassor som är vattenburna kan med acceptabelt resultat appliceras när det är fuktigt. Därför kan man inte börja foga en fasad en timma efter att det slutat regna även om solen skiner och det är uppehåll . Så tätt inpå ett regnväder är fasaden ofta alltför fuktmättad för att entreprenören skall kunna garantera ett fullgott slutresultat.

Finns det brandklassat fogskum?

NEJ! Inget skum är brandklassat i sig själv. Det är alltid konstruktionen som är brandklassad med specificerade material och angivna mått. Ett skum måste alltid täckas med plåt, trä eller brandskyddsfärg och ger inget skydd mot brand om det bara skummas ut runt ett fönster eller vid en rörgenomföring. Allt skum brinner vid direkt flampåverkan, även ett sk. brandskum.

Vilken typ av fogmassa är bäst?

Det beror helt på var den skall användas och vilken belastning den beräknas utsättas för. Exempelvis är Latexfog det optimala när det gäller att täta sprickor och springor inomhus men den är mindra lämplig för rörelsefogar utomhus. Rådgör med leverantören vad som passar bäst eller kontakta SFR

Hur länge kan man lagra en silikonpatron?

Det beror på silikonets härdsystem. Givetvis varierar härningstiden i patronen mellan olika fabrikat men man kan använda följande tumregler:  

1.Ättikshärdande silkon : Min 24 månader, ofta  tills silkonet har blivit för hårt för att pressas ut urpatronen 

2. Alcoxyhärdande silkon: ca. 18 månader för transparent och 12 månader för färgad. Vid längre lagring kan ett svårupptäckt mellanläge uppstå - silkonet uppför sig som vanligt vid applicering men härdar inte alls eller mycket, mycket långsamt.                                                                  

3. Oximhärdande silkon: Min 24 månader, ofta tills silkonet inte kan pressas ut ur patronen

Är SFR-medlemsskap en garanti för ett korrekt utfört arbete?

Ett SFR-medlemsskap är en så bra garanti man kan få men innebär inte med automatik att arbetet i alla lägen blir korrekt. Medlemmarna i SFR förbinder sig genom sitt medlemsskap att följa SFR:s anvisningar och riskerar att uteslutas ur SFR om man inte följer dessa. De auktoriserade förstagen riskerar i första hand att mista sin auktorisation vid fusk eller upprepat slarv. Om en beställare är missnöjd med arbetets utförande kan han vända sig till SFR:s kansli som därefter låter SFR:s styrelse avgöra om arbetet är fackmannamässigt utfört. Företag har uteslutits ur SFR pga. vägran att följa givna direktiv

Hur och var söker man tillstånd för att PCB-sanera sin fastighet?

BCB-sanering är inte tillståndspliktig! Däremot måste man anmäla till kommunens miljökontor minst 3 veckor innan man avser att påbörja saneringen om inte det lokala miljökontoret medger kortare tid (SFS 2007:19 §18).  Kommunens miljökontor är tillsynsmyndighet och måste få vetskap om vad som ska skeoch få  tid att planera in detta i sin verksamhet. 

Hur vet man när en fogmassa är för gammal för att applicera?

Det beror på vilken typ av fogmassa det rör sig om. Om det är silkon - se svar på frågan: Hur länge kan man lagra en silkonpatron? ovan. Om det är en polyuretan kan denna användas ganska långt efter ev. bäst-före-datum. Om patronen har lagrats svalt kan den användas flera år efter utgångsdatum. Tumregeln är att den skall se normal ut och kännas normal när man applicerar den. Den skall "väta" mot underlaget som färsk massa. Vid tveksamhet - kontakta leverantören. Latex- eller Akrylfogmassor fungerar oftast flera år efter utgång om de ser normala ut och kan sprutas ut normalt. Generellt gäller vid all hantering av gamla fogmassor inga garantier från leverantören beträffande hållfasthet och liknande. MS-baserade fogmassor kan normalt lagras min 6 månader längre än bäst-före-datum

Klarar en brandkyddssilkon +1000 C?

Nej! Det är inte brandskyddssilkonen i sig själv som är brandtestad, det är alltid en viss given konstruktion med ingående fogmassa och branddrev eller liknande som är testat. Även en brandskyddssilikon brinner upp - men -konstruktionen klarar det antal minuter som den är testad för. Detta beror på ingående materials värmeledningsförmåga. En oisolerad stålkarm leder värme mycket lättare än t.ex. betong. Det är därför viktigt att man kontrollerar testrapporter eller liknande för att kunna avgöra vad fogmassan klarar av. 30 minuter runt en träkarm monterad i en betongvägg klarar de flesta fogmassor.( Begär dock intyg som bevisar detta.) Om det istället är en stålkarm som leder värme krävs oftast specialprodukter.

Varför skall man välja en auktoriserad SFR-entreprenör?

Det finns en mängd skäl till att göra detta: En auktoriserad SFR-entreprenör:

 • ...är en professionell fackman med goda kunskaper om fogar och hur dessa ska utföras
 • ...är utbildad och har själv - eller har medarbetare som har - genomgått SFR:s kurs "Fogar i Byggnader".
 • ...följer via SFR utvecklingen och har kunskap om den senaste tekniken gällande fogar, fogmaterial, sanering och miljöarbete...
 • ...arbetar med erkända kvalitetsprodukter från ledande tillverkare...
 • ...deltar regelbundet i vidareutbildning...
 • ...är förpliktigad att följa SFR:s rekommendationer och kan förlora sin auktorisation om dessa inte efterlevs...
 • ...använder kvalitetsstyrning i sitt dagliga arbete och kan dokumentera arbetet från start till färdigt arbete...
 • ...samarbetar med branschkollegor för att driva utvecklingen framåt...
 • ...är förpliktigad att efterfölja beslut rörande arbetets kvalitet och utförande som fattas av SFR:s styrelse...
 • ...lämnar genom sin auktorisation en kostnadsfri femårsgaranti till byggherren gällande såväl material som utfört arbete... 
Vem kan bli medlem i SFR?

 Om du eller ditt företag arbetar med fogning eller PCB-sanering eller är leverantörer av fogmaterial,  kan ditt företag bli medlem i SFR. Då får du det tekniska stöd du behöver plus möjligheter att aktivt påverka. Kontakta SFR.s kansli för ytterligare information. 

Var finns det medlemsföretag i min närhet?

Se medlemsförteckningen.

Hur skall en korrekt PCB-sanering utföras?

Se till att saneringen utförs av ett företag med tillräcklig utbildning och erfarenhet. Det är framför allt viktigt att saneringen görs på ett sådant sätt att PCB inte sprids till omgivningen och miljön. I medlemsförteckningen kan du se vilka företag som har utbildning i PCB-sanering. Det blir allt vanligare att miljömyndigheterna ställer krav på att 100% av de som arbetar med sanering skall ha SFR:s PCB-utbildning eller minst motsvarande kunskaper.

Vad skall ingå i priset vid en PCB-sanering?

Det finns inget fastslaget vad beträffar de olika arbetsmomenten. Det finns inte två saneringar som är identiska utan varje objekt måste bedömas separat. Vad som däremot skall ingå är kvalitet på utförandet. Det är ofta ett bättre alternativ att låta svårspecificerade moment gå efter timme och material istället för att entreprenören skall uppskatta kostnaden eftersom han då ofta måste gardera sig uppåt. Kostnaderna för avfallshantering skall normalt inte ingå i ett saneringsanbud utan detta hanteras separat eftersom det är omöjligt att uppskatta hur stor avfallsmängden blir.

Vem kan upprätta handlingar och förfrågningsunderlag för en PCB-sanering?

Företag som står listade under "Konsulter" i medlemsförteckningen  kan i de flesta fall utföra sådant arbete

Vem kan utföra en inventering för att avgöra om fastigheten innehåller PCB-haltig fogmassa?

Alla medlemsföretag som står listade som "Auktoriserat PCB-saneringsföretag" och har den gröna texten "utförPCB-inventering" samt de konsultföretag som har denna text.

Måste man använda primer vid fogning?

Primer fungerar ofta som en försäkringspremie... Man betalar premien för att ha ett skydd om något inträffar. På samma sätt är det med primer. Om alla förhållanden är optimala behövs kanske ingen primer men man vet inte alltid vad som kan hända. Ytor som ytsätts för vattenbelastning, t.ex. fasadfogar, fogar i altaner och loftgångar eller liknande skall dock alltid primas. Primer har en mängd funktioner:   

 • Skydd mot alkalitet i kontaktytan 
 • Skydd mot ångtryck. (i fuktig betong)
 • Isolering av kontaktytan
 • Förstärker en svag och/eller porös yta t.ex. puts
 • Säkerställer vidhäftningen vid kvarvarande formolja eller släppmedel               
Måste man använda utsug på en maskinkniv vid sanering?

JA! Det finns inga undantag då det gäller PCB-sanering. Även om man inte ser något komma från knivbladet, bildas det en sorts"sågmjöl" som ramlar neråt på arbetsstället. Dessutom tar utsuget hand om den ev. gasbildning som blir då kniven arbetar.

Varför missfärgas ibland vit fog inomhus, ofta bara efter någon dag?

Denna typ av missfärgning orsakas alltid av något utirån kommande ämne. Oftast är det någon form av nitrös gas i luften på arbetsstället. Vissa färger kan t.ex. avge ammoniakångor från den ammoniak som tillsatts vid tillverkningen för att stabilisera färgens pH-värde. Om en sådan missfärgning uppkommer kan man kontrollera att det inte beror på fogmassan genom att lägga ett prov av massan i en annan byggnad, t.ex. på det egna kontoret. Det provet förblir då vitt och opåverkat och styrker att det inte beror på fogmassans sammansättning. Dessutom kan vissa glättningsvätskor som tillsätts pinnvattnet orsaka missfärgning. Om man fogat med MS-baserad fogmassa kan denna gulfärgas om den får härda i mörker(!) Detta fenomen undvikes genom att fogmassan får härda med ljuset tänt i lokalen.

Finns det någon gräns för hur bred en fog får vara?

Egentligen inte. Det är bara utförandet som begränsar bredden. Ju bredare fog desto svårare att få den snygg. Alltför breda fogar indikerar ett konstruktions- eller byggfel.  Däremot finns det begränsningar neråt. Man kan inte göra en fog hur smal som helst. All fogmassa har en viss procentuell töjningsförmåga och om fogen är mycket smal kan de förväntade rörelserna överskrida denna. Ett tydligt exempel är nåtning av ojämna golvspringor. Där springan är 5-6 mm förblir den oskadad men där den går mot noll släpper eller spricker fogen eftersom det finns för lite massa som kan töja sig de millimeter som rörelsen blir.

Vad ska man tänka på om man vill byta ut en silkonfog?

Silikon är ytaktivt och elektrostatiskt . Därför kan man bara använda silkon för att foga där det suttit silikon. Om man vill byta material är det mycket viktigt att man slipar fogkanterna och rengör noggrant.

Hur länge håller en fasadfog?

Det fins inget entydigt svar på den frågan eftersom det beror helt på var fogen sitter och vad den utsätts för. Normalt skall en fasadfog hålla minst 25-30 år men söderlägen på byggnader är mer utsatta och där kan livslängden bli kortare än i norrlägen.

Kan man måla över en fog i en fasad om man målar om fasaden?

En fog bör inte övermålas. Detta beror på att det alltid uppstår sprickor i färgen eftersom den inte är så elastisk som fogmassan. Man kan dock aldrig måla över en fog med silkatfärg. Silkatfärg kräver ett mineraliskt underlag och får inte sin kemiska bindning om den målas på fogmassa, trä plast el.liknande

Kan man foga på fasadfärg?

En fasadfog skall aldrig fogas mot målat underlag. Fogmassan fäster initialt men fogkonstruktionen går ofta sönder. Om det är en cementbunden fasadfärg man målat med är hållfastheten hos färgskiktet fuktighetsberoende. En fuktig vårvinterdag ger garanterat släppor genom att färgskiktet delar sig. Halva skiktet sitter kvar på betongelementet och halva skiktet sitter kvar på fogmassan. Resultatet blir en läckande fog. Fasadfogars kontaktytor skall alltid slipas rena och primas innan fogning, oavsett färgtyp.

Vart skall man vända sig om man inte är nöjd med en SFR-ansluten entreprenörs arbete?

I första hand skall man vända sig direkt till entreprenören och begära rättelse. Om detta inte fungerar skall man vända sig till SFR:s kansli. Då kan ofta frågetecken rätas ut utan att ärendet behöver gå längre. Om tvistemålet kvarstår, vidarebefordras problemet till SFR:s styrelse som besiktigar arbetet och utfärdar rekommendationer hur problemet skall lösas.Om tvisten gäller ett auktoriserat Fogföretags arbete så är entreprenören skyldig att utfärda en kostnadsfri 5-årsgaranti till beställaren där ansvaret ligger hos entreprenören under 5 år från entreprenadens färdigställande.