Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Miljö

SFR:s miljöpolicy, fogar och miljö

SFR ska i sitt miljöarbete

  • noggrant följa forsknings- och miljöarbetet inom byggområdet för att öka branschens kunnande om hur miljön påverkas av fogar och de material de är uppbyggda av.
  • i all verksamhet - internutbildning, marknadsinformation och tekniska anvisningar - verka för att sådana fogtätningssystem används som på lång sikt har minsta möjliga negativa inverkan på ekosystemet.
  • auktorisera kompetenta fogföretag och därvid lägga särskild vikt vid företagens hantering av miljöfrågor.
  • informera marknaden om fogars betydelse för en byggnads funktion ur miljösynpunkt.
  • främja produktion och marknadsföring av produkter som sammantaget ger minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
  • effektivisera avfallshanteringen genom att främja system som ger minsta möjliga avfall och genom att förbättra omhändertagandet av det avfall som ändå uppkommer.
  • initiera och främja samarbete med organisationer som arbetar med byggandets miljöfrågor för att därigenom förbättra möjligheterna att påverka branschen i alla frågor som har med miljön att göra.

Miljöinformationspolicy
Under senare år har intresset för och kraven på miljöinformation inom byggbranschen ökat väsentligt. Detta är en sund utveckling som strävar efter ett hållbart byggande där miljöhänsyn och ansvar kommer i första rummet. Det är därför viktigt att alla leverantörer visar öppenhet och samarbetsvilja när det gäller att redovisa olika egenskaper och innehåll i de produkter som man levererar till byggbranschen.

Leverantörerna ställs ofta inför en mängd varianter på miljödeklarationer där byggaren eller byggherren vill ha svar på olika frågor om produkterna. Detta medför ett tidskrävande merarbete för leverantörerna eftersom deklarationerna är utformade på många olika sätt. Sveriges Limleverantörers Förening, numera Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening, där de flesta leverantörerna i SFR också är medlemmar, tog hösten 1997 beslutet att alla miljödeklarationer skulle utformas på ett likartat sätt enligt Kretsloppsrådets direktiv och i enlighet med Byggherreföreningens önskemål. I kretsloppsrådet finns bl.a representanter för Skanska, NCC, JM och olika konstruktörer och arkitekter samt representanter för fastighetsägarsidan.

Alla leverantörsmedlemmar i SFR har sina miljödeklarationer utformade på det sätt som fastlagts. Dessa miljödeklarationer tillhandahålles liksom produktblad och varuinformationer av respektive företag, och finns i de flesta fall tillgängliga på respektive företags hemsida på Internet.

SFR vill också påpeka vikten av att man, som Kemikalieinspektionen skriver i läsanvisningen till OBS-listan, skiljer på fara och risk. I många förfrågningar vill man enbart veta om produkten innehåller ämnen som finns på KemI:s OBS- eller Begränsningslista. Om man inte gör någon riskanalys och ser vilka konsekvenser detta får för materialvalet och, i förlängningen, för miljön, kan ett val som enbart baseras på olika listor ge miljöeffekter som är helt motsatta dem man eftersträvar.

SFR:s leverantörsmedlemmar kommer i framtiden inte att fylla i enskilda, objektsrelaterade miljödeklarationer utan hänvisar till de deklarationer som utformats enligt ovanstående fastlagda riktlinjer.

 Vilka som är SFR:s leverantörsmedlemmar finns under medlemslista välj medlemmar och leverantörer.
 

Fogar och miljö 

Det finns i dag ett stort intresse för miljöfrågor i samband med byggnader. Det gäller inte minst hur fogar och fogmassor påverkar vår boendemiljö. Miljöfrågor är högprioriterade inom SFR, men dessvärre märker vi att det är ett område där det förekommer mycket missförstånd och ensidigt tänkande. Många blandar också samman olika begrepp och låter en mängd olika aspektar samsas under rubriken Miljö. Om man ser på miljö i ett vidare perspektiv så kan man dela in miljö i :

Yttre miljö Global ( t.ex. ozonskiktet, försurning, växthuseffekten osv.)

Yttre miljö Lokal (lakvatten från soptippar, förorenade åar, industriutsläpp, lokal trafiknedsmutsning osv.)

Inre miljö (bra inomhusklimat och goda förhållanden i bostäder och på arbetsplatser avseende tex. drag och buller)

Arbetsmiljö (skydd för ohälsa och skador hos dem som hanterar kemiska produkter osv.)

Den huvudsakliga miljöpåverkan från en byggnad hänger samman med byggnadens energiförbrukning under dess driftstid. Byggsektorn kallas ofta för den 40-procentiga sektorn eftersom den står för 40 % av energiåtgången i Sverige. Merparten av den energin går åt till uppvärmning av bostäder och lokaler. Åtgärder som kan minska energiförbrukningen har därför stor betydelse för den totala effekten på miljön. Välkonstruerade och riktigt utförda fogar har här en viktig roll som ofta förbises.

Vi har sammanställt en del information om dessa frågor:

SFR:s miljöpolicy visar hur SFR ser på miljöfrågorna.
Byggsektorns Kretsloppsråd har tagit fram riktlinjer för hur byggvaror ska innehållsdeklareras. Leverantörsmedlemmarna inom SFR har i en Miljöinformationspolicy kommit överens om hur dessa riktlinjer ska tillämpas. Denna och SFR:s miljöpolicy kan du läsa under fliken miljö.

Tre artiklar sammanfattar SFR:s syn på fogmassors roll ur miljösynpunkt vid användning i byggnader:

Fogmassor ur miljöperspektiv som finns i dokumentarkivet under fliken miljö, behandlar viktiga aspekter vid val av fogmaterial och hur fogar på olika sätt påverkar miljön. Artikeln publicerades i tidskriften Bygg och teknik. 

Fogmassor - för miljöns skull är en 17-sidig rapport i pdf-format som finns i dokumentarkivet under fliken miljö. Den ger teknisk bakgrundsinformation om fogmassors roll i vår miljö.

Fogar för bättre miljö är en pdf-fil som på 4 sidor talar om fogmassors roll för att förbättra såväl den globala miljön som inomhusmiljön också denna finns i dokumentarkivet under fliken miljö.