Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

PCB-sanering

Sanering av PCB-haltiga fogar

PCB är skadligt för djur och människor. PCB som finns i fog- och golvmassor i våra byggnader skulle enligt lagkrav ha sanerats bort den sista juni 2016, men det finns fortfarande en del PCB kvar att ta hand om. Vid sanering ställs stora krav på skydd för miljön och på arbetsmiljöåtgärder. 

Allmänt om PCB

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler. PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor men är inte akut giftiga. PCB har använts bl a i elektrisk utrustning och de var vanliga som mjukgörande komponent i vissa fogmassor. Även golvmassor kan ha en tillsats av PCB. Användningen av PCB i fogmassor och golvmassor var vanlig under 1960-talet och fram till 1973 då den förbjöds.

Projekt och metodutveckling för sanering

Ett aktivt arbete med att få bort PCB ur våra byggnader startade med Kretsloppsrådets projekt ”PCB i byggnader” år 1998 – 2002. Kretsloppsrådet hade bildats som ett frivilligt åtagande från byggsektorns parter att gemensamt arbeta med viktiga miljöfrågor. Enligt en överenskommelse som slöts mellan byggsektorns representanter i Kretsloppsrådet 1998, skulle byggfogar som innehåller PCB tas bort före år 2003. Denna överenskommelse visade sig inte ge önskat resultat enligt Naturvårdsverkets bedömning. I stället fick vi (2007) en förordning som ställer krav på inventering och sanering av fog- och golvmassor med PCB.

Fastighetsägare med hus som byggts eller fogrenoverats under perioden 1956-1973 bör snarast kontakta ett saneringsföretag eller en konsult med fackkunskap för att få en korrekt inventering utförd om man inte redan gjort detta. Om fogarna visar sig innehålla PCB bör man snarast planera in och låta genomföra saneringen. 

Delprojektet genomfördes med stöd av SBUF och leddes av Ingvar Folkesson, SFR. Det resulterade i en rapport – PCB i byggfogar, Utveckling och värdering av metoder för sanering av PCB-haltiga fogar i byggnader. 

Hjälpmedel och utbildning

Som resultat av delprojektet för Kretsloppsrådet skrev Ingvar Folkesson en handledning med riktlinjer för hur en fogsanering ska göras – Sanera PCB-haltiga fogar-Handledning för fogentreprenörer. Alla som sanerar uppmanas att arbeta i enlighet med handledningen. Handledningen kan beställas genom SFR:s kansli. 

En kort, sammanfattande beskrivning av arbetsmetoden kan du läsa under fliken Dokument: PCB-sanering, saneringsmetoden i korthet. Under rubriken Dokument finns även en artikel ur Bygg & Teknik nr 8 2002, Sanering av PCB-haltiga byggfogar.

Miljökonsultgruppen i Stockholm arbetar med information om PCB på sin webbplats www.sanerapcb.nu, där du kan läsa mer om PCB i byggnader. SFR uppmanar fastighetsägare och andra beställare att ställa krav på att saneringsarbete ska utföras enligt handledningen och att de som sanerar ska ha utbildning i fogsanering. Det finns däremot inga lagkrav på att sanerare ska ha genomgått utbildning i PCB-sanering.

Miljökonsultgruppen har också tagit fram en handbok, PCB-handbok – Sanering av PCB i byggnader, 2016, som också beskriver hur saneringsarbete bör utföras. Denna kan beställas från Svensk Byggtjänst. För den som ska beställa saneringsarbete finns också hjälpmedel i form av AF-texter på sanerapcb.nu.

Lagkrav på sanering

Enligt förordning om PCB mm (SFS 2007:19) ska fogmassor och golvmassor som innehåller mer än 0,05 % (= 500 mg/kg eller 500 ppm) PCB saneras snarast. Detta skulle ha varit klart den sista juni 2016. Hus byggda eller renoverade under perioden 1956 – 1973 ska ha inventerats och vid behov sanerats. Men det finns fortfarande en del PCB kvar och mer kan hittas t ex vid ombyggnad eller rivning och måste då saneras bort innan arbetet fortsätter.

Alla massor med mer än 0,005 % PCB (= 50 mg/kg eller 50 ppm) blir farligt avfall med PCB när de tas bort och ska hanteras enligt avfallsförordningen (2020:614). Under rubriken Länkar hittar du Förordning om PCB mm. Där finns även en länk till Avfallsförordningen.

Saneringsarbetet

Saneringen måste göras med stor omsorg så att inte själva saneringsarbetet medverkar till en ökad spridning av PCB och så att de boende och de som utför arbetet inte utsätts för skadlig exponering. Saneringsföretagen måste också få tillräckligt med tid för att kunna utföra en korrekt sanering. 

Utbildning

Det är viktigt att inventering och sanering utförs av personal med utbildning för ändamålet. SFR arrangerar regelbundet tvådagarskurser i PCB-sanering. SFR:s kurser följer de riktlinjer som togs fram av Miljökonsultgruppen tillsammans med några företag och organisationer, bl a SFR, i november 2010. Se sanerapcb.nu under rubriken Utbildning – PCB-sanering. SFRs kursprogram och anmälan hittar du i dokumentarkivet under Kursprogram.

Det framgår av SFR:s medlemsförteckning vilka medlemsföretag som har personal som genomgått förbundets kurs i PCB-sanering och vilka konsultföretag som finns att tillgå för inventeringsarbetet.  

Det finns fler företag som utbildar i sanering enligt riktlinjerna, se sanerapcb.nu. Listor med fler företag som kan inventera respektive sanera finns också på sanerapcb.nu under rubriken Sök företag. Många kommuner ställer idag som krav att 100 % av dem som deltar i saneringsarbetet ska vara utbildade.

Miljöbalken kräver att den som arbetar med en verksamhet som kan innebära risker för miljön har de kunskaper som behövs för att undvika dem och att arbetet utförs med bästa möjliga teknik.

Kurser

SFR arrangerar regelbundet kurser i PCB-sanering. Det är viktigt att alla som ska arbeta med PCB-sanering genomgår kursen för att undvika de risker för miljön, för de boende och för saneringspersonalen som beror på att man kanske arbetar på ett felaktigt sätt. Miljöbalken kräver att den som arbetar med en verksamhet som kan innebära risker för miljön har de kunskaper som behövs för att undvika dem.

Utbildningen omfattar två dagar. Kursprogram och anmälan hittar du i dokumentarkivet under kursprogram .

Kursen arrangeras när det finns ett tillräckligt deltagarunderlag. Om du är intresserad av kursen bör du ta kontakt med SFR:s kansli och anmäla ditt intresse för kommande kurser. Då får du besked om när nästa kurs är planlagd.